سفارش ترجمه آنلاین تک 

لطفا به موارد زیرتوجه نمایید:

  • برای کلمات  تخصصی در پلن برنزی، ترجمه عمومی انجام می شود.
  • در انتخاب زمینه ترجمه و پلن کیفیت نهایت دقت را داشته باشید، زیرا متون برای ترجمه ، بر اساس زمینه ترجمه برای مترجمین همان رشته ارسال می گردند.
  • تمامی ترجمه ها دارای ضمانت برای تحویل در زمان مشخص شده و با کیفیت ، متناسب با پلن کیفیت درخواست شده می باشند.
  • از تمامی فایل های ارسالی از طرف مشتری مطابق با مفاد عدم افشای اطلاعات، محافظت خواهد شد.