ترجمه همزمان و شفاهی Tag

زمانیکه مقاله ای به زبان انگلیسی را بدست می آورید و نیاز به ترجمه تخصصی آنرا احساس می کنید. ممکن است از ابزارهای ترجمه مانند مترجم گوگل کمک بگیرید. لذا متن را بصورت تکه تکه در مترجم گوگل کپی می کنید و معنی...

بسیاری از افراد در حوزه کاری و حرفه ای خود نیاز دارند تا با کشورهای دیگر مراوده داشته و با انها گفتگو کنند و این کار مستلزم دانستن زبان انها می باشد اما یادگیری همه زبان ها ی دنیا  و مسلط بودن برتمامی آنها امکان...