ترجمه همزمان و شفاهی

ترجمه همزمان و شفاهی

بسیاری از افراد در حوزه کاری و حرفه ای خود نیاز دارند تا با کشورهای دیگر مراوده داشته و با آنها گفتگو کنند و این کار مستلزم دانستن زبان آنها می باشد اما یادگیری همه زبان ها ی دنیا و مسلط بودن برتمامی آنها امکان پذیر نمی باشد . راهکار برای حل این مشکل انجام ترجمه همزمان و اعزام مترجم می باشد . ترجمه شفاهی  همان ترجمه همزمان می باشد  و باین روش می توان  با استفاده از مفاهیم موجود درکلام ، متن و یا گفتگوی شفاهی را از زبانی به زبان دیگر ترجمه نمود .

بدون نظر

ارسال دیدگاه