ترجمه همزمان و شفاهی

بسیاری از افراد در حوزه کاری و حرفه ای خود نیاز دارند تا با کشورهای دیگر مراوده داشته و با انها گفتگو کنند و این کار مستلزم دانستن زبان انها می باشد اما یادگیری همه زبان ها ی دنیا  و مسلط بودن برتمامی آنها امکان پذیر نمی باشد . راهکا ر برای حل این مشکل انجام ترجمه همزمان و اعزام مترجم می باشد . ترجمه شفاهی  همان ترجمه همزمان می باشد  و باین روش می توان  با استفاده از مفاهیم موجود درکلام ، متن و یا گفتگوی شفاهی را از زبانی به زبان دیگر ترجمه نمود .

No Comments

Post A Comment